Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder:

 • Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Teamkleding BV in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.
 • Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Teamkleding BV en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
 • Producten: Sportartikelen & accessoires in de ruimste zin van het woord.
 • Diensten: Het leveren van producten, advies en service in de ruimste zin van het woord aan afnemers.
 • Bestelling/order: Iedere opdracht van afnemer aan Teamkleding BV. Bestelling/orders kunnen via de internetshop van Teamkleding BV.

Artikel 2. Algemeen

Door het plaatsen van een bestelling via de internetshop van Teamkleding BV geeft de afnemer te kennen dat hij met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Teamkleding BV heeft het recht haar algemene voorwaarden en de inhoud hiervan na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Teamkleding BV draagt er zorg voor dat:

 • De order wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling aan Teamkleding BV.
 • De bestelde producten bij afnemer worden afgeleverd, waarbij de transportkosten voor rekening van afnemer zijn en het risico van verzending bij Teamkleding BV. Bij bestellingen boven de € 110,00 (binnen Nederland) zijn de verzendkosten voor rekening van Teamkleding BV

Teamkleding BV:

 • Houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van sportartikelen en accessoires en dienstverlening op dit gebied, een en ander in de ruimste zin.
 • Is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van afnemer gebruik te maken van derden.
 • Is gerechtigd afnemer zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Teamkleding BV te weigeren.

Artikel 3. Aanbod & overeenkomst

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Teamkleding BV behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt tot stand wanneer Teamkleding BV de aanvaarding van haar aanbod door afnemer online heeft bevestigd (door middel van betaling via IDEAL) en afnemer deze bevestiging heeft ontvangen.
Teamkleding BV heeft het recht dit aanbod binnen 2 werkdagen na online bevestiging te herroepen.

Aanbiedingen op Teamkleding BV gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 4. Prijzen & tarieven

Alle prijzen inclusief 21% omzetbelasting. Verzendkosten zijn exclusief tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Teamkleding BV behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De door Teamkleding BV aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en voor de gevolgen van drukfouten, wijzigingen in de prijzen, modellen, types en uitvoeringen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Afnemer is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepaling aangaande de verkoop op afstand.

Artikel 5. Betaling

Bij Teamkleding.nl BV kunt u betalen via IDEAL (voor meer informatie: www.ideal.nl of per vooruitbetaling per bank.

Achteraf betalen is niet mogelijk.

Bankgegevens:

Teamkleding.nl B.V.
ABN-AMRO Bank in Beek
IBAN: NL66ABNA0455110956
BIC/SWIFT: ABNANL2A

Artikel 6. Levering/levertermijn/bezorging

Voor wij het artikel naar u zenden wordt het eerst door ons grondig gecontroleerd.

De gemiddelde levertijd van producten is 10 t/m 14 werkdagen.

De door Teamkleding BV opgegeven levertermijn is slechts indicatief. Overschrijding van de levertermijn geeft de afnemer niet het recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren. Bij overschrijding van de levertijd wordt de afnemer per E-mail, schriftelijk of telefonisch geïnformeerd over de te verwachten levertijd waarbij aan Teamkleding BV een maximale termijn van dertig (30) dagen moet worden gegeven om alsnog te presteren. Conform de wettelijke voorwaarden heeft de afnemer bij Teamkleding BV het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 30 dagen na kennisgeving, aan de afnemer terugbetaald.

Teamkleding BV behoudt zich het recht voor, verzending uit te besteden aan derden. De bestelling zal door de pakketservice worden aangeboden. Mocht u het pakket niet in ontvangst hebben kunnen nemen dan kunt u uw bestelling gedurende 3 weken afhalen bij het postkantoor. Uw “niet goed geld terug garantie” gaat in op de dag dat de pakketdienst de producten voor de eerste maal heeft aangeboden.

Artikel 7. Aflevering en risico

Teamkleding BV is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Teamkleding BV en afnemer, dan wel tussen Teamkleding BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en Teamkleding BV. De kleuren van de producten die in de shop worden getoond kunnen afwijken van de echte kleuren van het product. Teamkleding BV neemt uiteraard geheel het risico van verzending echter, de kosten van verzending komen ten laste van de afnemer (bij bestellingen tot € 299,00 binnen Nederland).

Artikel 8. Verzenden

Alle bestellingen worden bezorgd op een door de klant op te geven adres in binnen- en buitenland.

Teamkleding BV behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in 2 of meerdere zendingen kan worden verzonden. Als de bestelling in meerdere leveringen moet plaatsvinden betaalt Teamkleding BV de verzendkosten.

Bij bestellingen boven de € 110,00 zijn de verzendkosten voor rekening van Teamkleding BV als de producten afgeleverd worden binnen Nederland.

Artikel 9. Garanties

Teamkleding BV levert alle artikelen met de volledige fabrieksgarantie. De garantie is geldig tot 1 jaar na aankoopdatum van het product. De garantievoorwaarden tasten de rechten voor de consument, die voortvloeien uit de wet of de overeenkomst, niet aan. De aankoopdatum is gelijk aan de datum dat de betaling plaats vindt.

Teamkleding BV geeft een jaar garantie op de stiknaden.

Ieder garantiegeval wordt apart en nauwkeurig bekeken.

Retourzendingen worden door Teamkleding BV uitsluitend geaccepteerd na het volgen van de juiste procedure, aangegeven door Teamkleding BV. De verzendkosten voor het retour zenden van de goederen naar Teamkleding BV zijn voor rekening van de afnemer.

 • Niet goed geld terug garantie:
  De afnemer is gerechtigd de producten, met uitzondering van de producten ten aanzien waarvan anderszins is aangegeven, mits ongebruikt en voorzien van hun originele verpakking, binnen dertig (30) dagen na aflevering, aan Teamkleding BV te retourneren onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst zonder opgave van redenen. De retourzending dient vooraf bij Teamkleding BV telefonisch te worden aangemeld. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

  Na aanmelding van de retourzending ontvangt u van Teamkleding BV een adres en een retournummer dat u dient te vermelden op het adreslabel.

  Teamkleding BV behoudt het recht om retourzendingen te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld, anders dan die van Teamkleding BV of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten van het risico (bijvoorbeeld verkeerd versturen) tijdens retourzendingen zijn voor rekening van de afnemer. Teamkleding BV zal nadat de producten zijn geretourneerd, het door de afnemer daarvoor geheel of gedeeltelijk betaalde bedrag binnen 4 weken aan de afnemer retourneren.
 • Ruilen:
  Indien afnemer meent dat leveringen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft afnemer de keuze deze levering tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuwe levering, binnen veertien (14) dagen na aflevering van de bestelling. Voordat retour gezonden wordt dient de afnemer contact op te nemen met de klantenservice van Teamkleding BV.

  De verzendkosten van het retourneren van het artikel en weer opnieuw verzenden naar afnemer zijn voor rekening van de afnemer.
 • Defecte incomplete zendingen:
  Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden en in ontvangst worden genomen. In het geval van constatering van gebreken dient afnemer, binnen 4 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij Teamkleding BV. Retourzendingen worden door Teamkleding BV uitsluitend geaccepteerd na het volgen van de juiste procedure, aangegeven door Teamkleding BV. De kosten van retourzendingen in geval van gebreken zijn voor Teamkleding BV.

Artikel 10. Privacy persoonsgegevens

Teamkleding BV zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden, o.a. de vervoerder, ter beschikking worden gesteld.

Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden gebruikt om producten en diensten van ons of derden af te stemmen op uw interesses en om u hierover te informeren. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan afnemer geleverde zaken, blijven eigendom van Teamkleding BV totdat alle bedragen die afnemer verschuldigd is, voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken, volledig aan Teamkleding BV zijn voldaan.

Artikel 12. Overmacht


 • Elke van de wil van Teamkleding BV onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Teamkleding BV kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.
 • Tot deze omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Teamkleding BV of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
 • In geval van tijdelijke overmacht is Teamkleding BV gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende de tijdelijke verhindering, tot levering mogelijk is. Indien de tijdelijke overmacht langer dan 1 maand duurt, zal de afnemer gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijke overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.
 • De afnemer is, behoudens artikel 12.3, ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Toepasselijkheid recht en geschillen


Kamer van Koophandelgegevens Teamkleding BV:
KvK Zuid-Limburg: 5985 3506
BTW-nummer: 853 668 759 B01
ABN AMRO: NL66ABNA0455110956

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Teamkleding BV is het Nederlandse recht van toepassing.
Geschillen zullen worden voorgelegd aan de onafhankelijke geschillencommissie Thuiswinkel.

Komen wij er samen niet uit dan heeft u een extra garantie:
Tegen een vergoeding van € 22,69 kan iedere consument vragen een zaak te behandelen. De uitspraak van de geschillencommissie Thuiswinkel is bindend voor zowel betrokken postorderbedrijf als de klant.

Adres commissie:
Geschillencommissie Thuiswinkel
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telnr.: 070 - 310 5310
Faxnr.: 070 - 365 8814

Artikel 14. Wijziging algemene voorwaarden

 • Deze algemene gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Blijft u na het ingaan van de wijzigingen de website en/of de artikelen gebruiken, dan aanvaard u daarmee de gewijzigde algemene voorwaarden.
 • Op het gebruik van deze website en de daarop aangeboden artikelen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Lees de voorwaarden aandachtig door voordat u gebruik maakt van deze website en de artikelen. Door gebruik te maken van deze website en de artikelen aanvaart u deze algemene voorwaarden en verbind u zich ertoe deze na te leven. Mocht u niet met deze voorwaarden kunnen instemmen, dan kunt u geen gebruik maken van deze website en de daarop aangeboden artikelen.

Gratis verzending

Wij betalen voor u de verzendkosten binnen nederland bij een order vanaf € 110,- !!

ideal

Teamkleding op maat!